Wordt mijn pensioen jaarlijks verhoogd?

APFA probeert elk jaar uw pensioen te verhogen om zo veel mogelijk de stijging van de kosten van het levensonderhoud bij te houden. Dit indexeren kan echter alleen indien de financiële situatie van het fonds dat toelaat. Daarvoor is de dekkingsgraad – de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds uitgedrukt in een percentage – bepalend. Het bestuur van APFA bepaalt of de pensioenen worden verhoogd of niet.

Er zijn verschillen in indexatie tussen de verschillende pensioenregelingen. De PVL kende geen indexatie maar een duurtetoeslag, die niet door APFA maar door de werkgever wordt toegekend. Wel zorgt APFA voor de betaling van die toeslag tegelijk met het pensioen. Bij de vernieuwing van de pensioenregeling per 1 januari 2014 is door de werkgevers- en vakbonden afgesproken dat gepensioneerden uit de PVL regeling hun duurtetoeslag houden, maar dat die in de toekomst niet meer zal worden verhoogd. Voor gepensioneerden uit het NPR 2011 gold een voorwaardelijke indexatieregeling die afhankelijk was van de dekkingsgraad. Dat is ook het geval voor het NPR 2014. Omdat de dekkingsgraad in de afgelopen jaren ver onder het minimum van 100% lag, zijn de pensioenen niet verhoogd. Doordat deelnemers aan het NPR 2014 langer gaan doorwerken en doordat de werkgevers een eenmalige extra bijdrage storten, zal de dekkingsgraad van APFA stijgen naar 100%. Dit betekent dat de perspectieven op indexatie ook voor gepensioneerden uit het NPR 2014 beter worden. Daarbij moet wel nadrukkelijk het voorbehoud worden gemaakt dat de dekkingsgraad sterk afhankelijk is van de ontwikkeling van de rente, de gemiddelde levensverwachting en de koersen op de financiële markten.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org