Financiele situatie

De netto dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de beleggingen (na aftrek van het weerstandsvermogen: een buffer die pensioenfondsen moeten hanteren om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen) en de totale pensioenverplichtingen en is daarmee een maatstaf voor de financiële gezondheid van het fonds. Een netto dekkingsgraad van 75,5% betekent dat tegenover elke Afl.100 die APFA nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen een vermogen van Afl.75,50 beschikbaar is.

(bedragen in 1.000 Arubaanse florin) 31-dec.-15 31-dec.-14 31-dec.-13 31-dec.-12
         
Aantallen        
ActievenNPR 2014 6,636  6,194 6,241 6,183
Premievrijen NPR 2014 492 344 305 280
Pensioengerechtigden NPR 2014 3,961 3,972 3,765 3,584
         
Actieven NPR 2005 n.v.t. 324 298 268
PremievrijenNPR 2005 n.v.t. 16 14 3
Pensioengerechtigden NPR 2015 n.v.t. 2 2 2
         
Pensioenregelingen        
Pensioenvermogen NPR 2014 2.561.436 2.512.216 2.228.299 2.077.225
Belegd vermogen NPR 2014 2.530.088 2.435.558 2.174.527 2.034.972
Weerstandsvermogen NPR 2014 192.946 176,742 142,527 103,811
Pensioenverplichtingen NPR 2014 2.481.484 2.442.192 2.691.608 2.541.971
Bruto dekkingsgraadNPR 2014 103,2% 102,90% 80,80% 80,10%
NettodekkingsgradNPR 2014 95,4% 95,60% 75,50% 76,00%
         
Pensioen vermogen NPR 2005 n.v.t. 10,635 7,856 5,793
Belegd vermogen NPR 2005 n.v.t. 10,320 7,704 5,824
Weerstandvermogen NPR 2005 n.v.t. 749 504 297
Pensioenverplichtingen NPR 2005 n.v.t. 9,019 6,866 5,045
Netto dekkingsgraad NPR 2005 n.v.t. 109,6% 104,9% 109,6%
         
Premies        
Premiebijdragen NPR 2014 64.668 73,322 13,173 123,065
Premiebijdragen NPR 2005 n.v.t. 2,435 2,007 1,463
         
Pensioenlasten        
Pensioenuitkeringen NPR 2014 105.600 98,354 92,258 86,963
Pensioenuitkeringen NPR 2005 n.v.t. 15 18 11
Totale beheerskosten 13,951 13,480 12,488 10,843
         
Beleggingen/rendement        
Totale beleggingen 2.495.859 2.413.389 2.138.573 2.005.384
Rendement op beleggingen 3,8% 6,0% 5,0% 6,5%

Toelichtingen

Het belegd vermogen is inclusief liquide middelen en kortlopende vorderingen uit hoofde van beleggingen.

Vermogen en verplichting

Het vermogen is de totale waarde van de bezittingen (incl. beleggingen) waarover APFA beschikt. De verplichtingen van het pensioenfonds zijn de totale waarde van alle pensioenrechten die deelnemers en gepensioneerden hebben opgebouwd, in feite dus alles wat het pensioenfonds tot in de verre toekomst ooit moet uitbetalen. De waarde van de pensioenverplichtingen is afhankelijk van de rekenrente die het pensioenfonds hanteert.

Rekenrente

Omdat een premie alleen niet voldoende is om uw pensioen in de toekomst uit te kunnen keren, moet een pensioenfonds een bepaald rendement halen. Het pensioenfonds dient te bepalen hoe hoog de pensioenvoorziening dient te zijn (oftewel: het spaarpotje dat het fonds dient aan te houden) zodat zij aan alle toekomstige verplichtingen kan voldoen. Hierbij houdt het fonds rekening met het feit dat het een bepaald rendement zal halen op de beleggingen, waardoor het 'spaarpotje' over de tijd groeit. Dit rendement noemen wij rekenrente.

Indien de rekenrente laag is, gaat het pensioenfonds ervan uit dat zij een laag rendement zal behalen. Het 'spaarpotje' dient dan bij aanvang groter te zijn om te compenseren dat er later wellicht een lager rendement zal worden behaald.  Andersom geldt hetzelfde: als de rekenrente hoog is, verwacht een pensioenfonds een hoog rendement en kan het 'spaarpotje' bij aanvang wat lager zijn omdat dit in de toekomst meer zal groeien door het hogere rendement.

Jaarlijks toets APFA of de door haar gehanteerde rekenrente nog prudent is. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de werkelijk behaalde rendementen van de beleggingsportefeuille, maar ook naar de verwachte rendementen voor de toekomst.

Conform de richtlijnen van de Centrale Bank Aruba wordt de dekkingsgraad als volgt berekend: de beleggingen (minus weerstandvermogen) gedeeld door de voorziening pensioenverplichting (VPV).

Zie ook de pagina 'Herstelplan NPR 2014'

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org