Is de pensioenregeling geïndexeerd?

APFA probeert jaarlijks uw pensioen te verhogen zodat de koopkracht van uw pensioen zo veel mogelijk behouden blijft. Dit noemen we indexeren. Of APFA de pensioenen kan indexeren, hangt af van de financiële situatie van het fonds. De maatstaf voor die financiële situatie is de dekkingsgraad. Dit is de verhouding tussen de bezittingen van het fonds en de verplichtingen, uitgedrukt in een percentage. Als de dekkingsgraad 100% is, dan heeft het fonds precies genoeg geld in kas om aan de huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De rentestand, de beurskoersen en de ontwikkeling van de levensverwachting hebben grote invloed op de dekkingsgraad.

Als de dekkingsgraad lager is dan 100% zal APFA de pensioenen niet kunnen indexeren. Volledige indexatie is pas mogelijk als de dekkingsgraad hoog genoeg is om ook onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. De indexatie voor actieve deelnemers en voor gewezen en pensioengerechtigde deelnemers kan verschillen. In ieder geval zal de indexatie van actieve deelnemers ten minste gelijk zijn aan de indexatie voor gewezen en pensioengerechtigde deelnemers. Het bestuur van APFA bepaalt of en hoeveel indexatie wordt toegekend.

Lees meer over de financiële positie van APFA

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org