Rekenrente

Wat is rekenrente?

APFA heeft als pensioenfonds bezittingen en verplichtingen. De bezittingen zijn vooral de beleggingen in onder meer obligaties, aandelen, onroerend goed en hypothecaire leningen. Daarin worden de pensioenpremies belegd die APFA binnenkrijgt. De verplichtingen zijn alle pensioenen die APFA nu en in de toekomst aan haar deelnemers moet betalen.

Bezittingen en verplichtingenOm de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen dienen de bezittingen van APFA minstens zo groot te zijn als de verplichtingen. Om de financiële waarde van die verplichtingen te kunnen vaststellen, houdt APFA rekening met het rendement dat zij in de toekomst op de pensioenbeleggingen verwacht te behalen. Dat verwachte rendement noemen we de rekenrente. Door de rekenrente niet te hoog in te schatten is er meer zekerheid dat de beloofde pensioenen daadwerkelijk kunnen worden uitgekeerd. 

Het is natuurlijk niet eenvoudig om vast te stellen hoe hoog de rekenrente precies moet zijn. APFA heeft hiervoor een model ontwikkeld dat gebaseerd is op de vereisten van onze toezichthouder, de Centrale Bank van Aruba (CBA). Met dit model bepaalt APFA een interne rentecurve. Dit is een projectie van het verwachte rendement op de totale beleggingsportefeuille. Op basis van deze curve wordt de rekenrente vastgesteld.

Een praktijkvoorbeeld

In de praktijk komt het op het volgende neer:
Stel dat APFA een deelnemer over vijftien jaar een pensioen van Afl. 2.000 moet betalen  (pensioenverplichting) en er wordt uitgegaan van een rente van 4%. Dan moet APFA vandaag Afl. 1.111 beleggen om over vijftien jaar  Afl. 2.000 te kunnen uitbetalen. Indien de rente daalt naar 3%, dan is een hogere inleg nodig, namelijk Afl. 1.284, om het pensioen van Afl. 2.000 te kunnen betalen.
Een daling of stijging van de rente heeft dus direct grote gevolgen voor de financiële positie van APFA. Het voorbeeld laat zien dat als de rente daalt er meer geld in kas nodig is om hetzelfde pensioen te kunnen betalen. Als de rente daalt, worden de pensioenen 'duurder'.

Praktijkvoorbeeld rente

Invloed van rente op de dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het pensioenvermogen (bezittingen) aan de ene kant en de pensioenverplichtingen (huidige en toekomstige pensioenuitkeringen) aan de andere kant. Als de dekkingsgraad 100% bedraagt, betekent dit dat het pensioenfonds voldoende bezittingen heeft om de verplichtingen te kunnen dekken. Schommelingen in de rekenrente hebben dus rechtstreeks invloed op de hoogte van de pensioenverplichtingen. En daarmee op de dekkingsgraad.

Welke rekenrente houdt APFA aan?

APFA maakt onderscheid tussen de pensioenverplichtingen voor deelnemers met geïndexeerde aanspraken en de pensioenverplichtingen voor deelnemers met niet-geïndexeerde aanspraken. Deze laatste groep betreft de deelnemers die voor 2011 onder de oude PVL-regeling met pensioen zijn gegaan of niet-actief (slaper) waren. Voor de pensioenverplichtingen van deelnemers met geïndexeerde aanspraken geldt een voorwaardelijk indexatiebeleid. Dat betekent dat als de financiële positie van APFA sterk genoeg is, de pensioenen jaarlijks kunnen worden verhoogd als het bestuur daartoe besluit. Deze verplichtingen voor de geïndexeerden worden gewaardeerd tegen een rekenrente van 4%. Voor de pensioenen van de deelnemers met niet-geïndexeerde aanspraken wordt een hogere rekenrente gehanteerd.

Aanpassing van de rekenrente per 2016

APFA heeft haar rekenrentebeleid zo ingericht dat zij jaarlijks de rekenrente toetst. Als het nodig is, kan APFA de rekenrente voor de pensioenverplichtingen dan tijdig bijstellen.
De laatste jaren hebben we zowel in het buitenland als in het binnenland te maken met teruglopende rendementen. Uit de recente toetsing bleek dat de verwachte rendementen iets lager liggen dan de rekenrente van de niet-geïndexeerde aanspraken. Om ervoor te zorgen dat zowel huidige als toekomstige gepensioneerden erop kunnen rekenen dat zij hun pensioen zullen ontvangen, is de rekenrente voor de niet-geïndexeerde aanspraken aangepast van 4,75% naar 4,50%. De rekenrente van de geïndexeerde aanspraken is gelijk gebleven op 4%.

Pensioenen met en zonder indexatie

Wat betekent dit concreet voor uw pensioen?

De aanpassing van de rekenrente betekent dat de pensioenverplichtingen in 2016 met ongeveer Afl. 21 miljoen toenemen. Het effect op financiële positie van het fonds is beperkt. Met deze aanpassing beoogt APFA de pensioenverplichtingen op een realistische, toekomstbestendige manier te waarderen.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org