Ontslag

Als u met ontslag gaat voordat uw pensioen ingaat, dan eindigt uw deelnemerschap van het pensioenfonds. Uitzonderingen zijn wanneer u met ontslag gaat door permanente arbeidsongeschiktheid en u een invaliditeitspensioen gaat ontvangen of wanneer u met wachtgeld gaat of een soortgelijke regeling.

Anders dan de hierboven beschreven uitzonderingen eindigt uw deelnemerschap bij ontslag en blijft u een premievrije aanspraak bij APFA houden op ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Premievrij betekent dat er geen premie meer wordt betaald en dat u dus bij APFA ook geen pensioen meer opbouwt. Wel wordt uw aanspraak aangepast aan de prijsstijgingen, tenminste als het pensioenfonds daarvoor voldoende financiële middelen heeft. Als u een premievrije aanspraak heeft, blijven keuzemogelijkheden zoals vervroegen of uitstellen van het pensioen of hoog/laagconstructies bestaan. Ook blijven bepalingen van het reglement zoals met betrekking tot scheiding van kracht.

Als u met ontslag gaat en bij een andere werkgever in dienst gaat, kunt u ook kiezen voor waardeoverdracht van uw pensioen. Kijk bij ‘Andere baan’ voor meer informatie.

Voortzetting deelnemerschap bij wachtgeld

Uw werkgever kan met u afspreken dat u na ontslag een door de werkgever betaalde loongerelateerde periodieke uitkering ontvangt die (voor een deel) pensioengevend zal zijn, na toestemming van APFA.
De werkgever moet bij APFA daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. Het bestuur kan dit verzoek toewijzen en stelt bij zijn besluit dan ook het pensioengevend salaris vast. De pensioenopbouw, inclusief de risicodekking voor invaliditeit en overlijden, wordt vervolgens voortgezet zo lang u de periodieke uitkering ontvangt.

Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat u via uw werkgever deze wijziging doorgeeft. 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org