Arbeidsongeschikt

Als u door ziekte of gebreken permanent ongeschikt zou blijven om uw functie uit te voeren, kan het bestuur van het pensioenfonds u een recht toekennen op een invaliditeitspensioen. Het bestuur baseert zich daarbij op de resultaten van een geneeskundig onderzoek. Uit het geneeskundig onderzoek kan blijken dat u gedeeltelijk blijvend arbeidsongeschikt bent, maar daarnaast nog ander werk voor uw werkgever kunt doen. Het bestuur is dan bevoegd om een gedeeltelijk invaliditeitspensioen toe te kennen.

Voor de berekening van het invaliditeitspensioen kijkt het bestuur naar het ouderdomspensioen dat u zou kunnen opbouwen als u tot de voor u geldende pensioenleeftijd in dienst zou blijven bij uw huidige werkgever. U ontvangt het invaliditeitspensioen vanaf het moment dat u ontslagen wordt wegens blijvende arbeidsongeschiktheid. Het invaliditeitspensioen vervangt het ouderdomspensioen wanneer u de pensioendatum bereikt. De uitkering duurt tot de laatste dag van de maand waarop u overlijdt of tot het moment waarop de arbeidsongeschiktheid eindigt. Indien u naast uw invaliditeitspensioen andere inkomsten geniet, zijn deze ook bepalend voor de hoogte van het invaliditeitspensioen dat u van APFA ontvangt.

Overbruggingsuitkering Algemeen Ouderdomspensioen

Indien u een invaliditeitspensioen ontvangt en u nog niet de voor u geldende AOV-leeftijd heeft bereikt, heeft u recht op een Overbruggingsuitkering Algemeen Ouderdomspensioen.
Die uitkering gaat in op het moment dat u invaliditeitspensioen ontvangt en duurt tot het eind van de maand waarin u de AOV-leeftijd bereikt. De hoogte van de uitkering wordt gebaseerd op het aantal deelnemersjaren dat u al had bereikt en nog kon bereiken als u niet permanent arbeidsongeschikt zou zijn geworden.

Vertel het aan APFA
Het is belangrijk dat u via uw werkgever doorgeeft dat u arbeidsongeschikt bent geraakt. Uw werkgever verzoekt de directie van APFA dan om een geneeskundig onderzoek vóór het daadwerkelijke ontslag. Na onderzoek zal de medische commissie haar advies voorleggen aan het bestuur van APFA.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org