Overgangsregeling NPR 2014

Afhankelijk van hoe lang zij in dienst zijn of waren van het Land Aruba en door het Land Aruba gesubsidieerde instellingen, kunnen deelnemers van APFA in drie regelingen pensioen hebben opgebouwd: de PVL, het NPR 2011 en het NPR 2014.

Bij de overgang van de PVL naar het NPR 2011 gold een overgangsregeling. Bij de introductie van het NPR 2014 hadden de werkgevers en de vakbonden de wens om deze overgangsregeling voort te zetten, maar wel met enkele aanpassingen. Die zijn nu doorgevoerd in de overgangsregeling NPR 2014.

Voor wie geldt deze overgangsregeling?

De overgangsregeling NPR 2014 geldt momenteel alleen voor werknemers van het Land Aruba en de door de overheid gesubsidieerde instellingen. Met de overige aangesloten werkgevers zijn er nog geen afspraken gemaakt over de uitvoering van een mogelijke overgangsregeling.

Wat houdt de overgangsregeling in?

De overgangsregeling NPR 2014 houdt in dat bij vervroegde pensionering er onder bepaalde voorwaarden geen korting van uw uitkering zal zijn over het deel van uw pensioen dat u in de PVL heeft opgebouwd. Er zal dan wel een korting plaatsvinden over het deel van pensioen dat u in het NPR 2011 en het NPR 2014 heeft opgebouwd. Die korting geldt niet alleen voor de periode dat u eerder met pensioen gaat, maar levenslang vanaf de ingang van uw vervroegd pensioen. Het aantal maanden dat u zonder korting van uw PVL aanspraken met vervroegd pensioen kunt gaan, is afhankelijk van het aantal jaren dat u tot 1 januari 2011 bij APFA pensioen heeft opgebouwd. Zie daarvoor de onderstaande tabel.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling

Om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling NPR 2014 dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft aan de vroegere PVL regeling deelgenomen;
  • U bent een deelnemer die in dienst is of is geweest van het Land Aruba of een van de door het Land Aruba gesubsidieerde instellingen;
  • U had per 1 januari 2011 minstens 10 jaren pensioen opgebouwd. Het aantal maanden dat u zonder korting met vervroegd pensioen kunt gaan is afhankelijk van het aantal deelnemersjaren.
  • Uw werkgever heeft u toestemming gegeven om met vervroegd pensioen te gaan.

De precieze regels staan omschreven in Bijlage 4 van het reglement van NPR 2014. Klik hier om die bijlage te downloaden.

Vier categorieën werknemers

Bij de regels voor pensioenvervroeging zonder korting wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën werknemers waarbij het aantal dienstjaren per 1 januari 2011 bepalend is.

Hieronder kunt u doorklikken naar de situatie die voor u van toepassing is. We hebben daarbij ter verduidelijking ook een rekenvoorbeeld aangegeven.

Aantal dienstjaren per 1-1-2011  
Tussen 10 en 20 klik hier
Tussen 21 en 28 klik hier
29 klik hier
30 klik hier

Overzicht AOV-leeftijden

De AOV-leeftijd speelt bij de berekening een belangrijke rol. Klik hier voor een overzicht om te zien welke AOV-leeftijd voor u geldt.

Maximumgrens aan kosten overgangsregeling NPR 2014

De overheid en de vakbonden hebben afgesproken dat er een maximum van Afl. 30 miljoen beschikbaar zal zijn voor het gebruik van de overgangsregeling NPR 2014. APFA zal de kosten van de overgangsregeling NPR 2014 berekenen en doorbelasten aan de overheid. Zodra de totale doorbelaste kosten uitstijgen boven een bedrag van Afl. 30 miljoen, zal de overgangsregeling NPR 2014 worden gestopt. De overheid en de vakbonden zullen jaarlijks het gebruik van deze overgangsregeling evalueren.

Wanneer moet u de aanvraag voor vervroegde pensionering indienen?

De aanvraag voor vervroegd pensioen moet u 6 maanden vóór het bereiken van de door u gewenste pensioendatum, maar niet eerder dan 8 maanden, indienen bij APFA. Hierna zal APFA uiterlijk 3 maanden vóór het bereiken van die gewenste pensioendatum overgaan tot de feitelijke honorering van het verzoek. Verzoeken die eerder worden ingediend dan 8 maanden vóór het bereiken van de gewenste vervroegde pensioendatum, worden niet in behandeling genomen.

Wij helpen u graag

Om te kijken of u in aanmerking komt voor gebruik van de overgangsregeling NPR 2014 kunt u contact opnemen met de Service Desk van Stichting APFA. Wij zullen uw persoonlijke situatie voor u in kaart brengen en indien gewenst voor u berekenen wat uw pensioen zal zijn indien u gebruik zou maken van de overgangsregeling of een van de andere keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling. 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org