Helder over pensioenfonds

Wereldwijd hebben pensioenfondsen last gehad van de economische crisis, zo ook APFA. APFA kreeg te maken met beleggingen die minder waard werden en met een veel lagere rentestand. Bovendien worden we steeds ouder. Dat is uiteraard plezierig, maar de consequentie is dat we langer pensioen ontvangen en APFA dus langer pensioen moet uitkeren. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een (te) lage dekkingsgraad voor de voormalige PVL en NPR 2011 regelingen. Met de invoering van de NPR 2014 regeling is besloten om de dekkingsgraad te verbeteren tot een niveau van 100% bruto. Enerzijds gaat dit via het verhogen van de pensioenleeftijd en anderzijds door een eenmalige extra storting door de werkgevers. Om aan alle toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen, dient de dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal 100% zijn.

Historie pensioenregelingen

De eerste pensioenregeling die APFA beheerde, was de Pensioenverordening Landsdienaren (PVL). Omdat de PVL financieel niet meer houdbaar bleek, is al in 2005 besloten om het Nieuw Pensioen Reglement 2005 (NPR 2005) in te voeren. Dit reglement was van toepassing op alle deelnemers die vanaf 1 mei 2005 in dienst traden bij een werkgever die bij APFA is aangesloten. NPR 2005 kan daarmee worden beschouwd als een voorloper op NPR 2011. Dit reglement verving op 1 januari 2011 de PVL-regeling; alle PVL-deelnemers en het merendeel van NPR 2005 deelnemers werden overgeplaatst naar de NPR 2011-regeling (eventueel met een overgangsregeling). Het tekort dat in de oude PVL regeling bestond, werd hierdoor overgebracht naar NPR 2011, waardoor het NPR 2011 met een onderdekking startte. Er waren afspraken gemaakt om de financiële positie van de regeling te verbeteren. In 2014 hebben de werkgevers en de vakbonden besloten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 een nieuwe regeling in te voeren. Die regeling, het NPR 2014, vervangt het NPR 2011 volledig. Wel zijn er voor bepaalde groepen deelnemers overgangsregelingen voor bepaalde aspecten zoals vervroegde pensionering.

NPR 2014 start met nieuwe financiële basis

Elders op deze site kunt u veel lezen over de inhoud van het NPR 2014.

Zie daarvoor Mijn pensioenregeling’.

De brutodekkingsgraad van de nieuwe regeling zal in 2014 op een niveau van 100% worden gebracht. Dat gebeurt enerzijds door het verhogen van de pensioenleeftijd. Die was in NPR 2011 60 jaar en gaat nu in stappen omhoog naar 65 jaar, net als de AOV-leeftijd op Aruba. Doordat deelnemers langer pensioen opbouwen en het pensioen later ingaat, verbetert de financiële positie van de pensioenregeling. Daarnaast is afgesproken dat de werkgevers een eenmalige extra storting doen om de dekkingsgraad op dat niveau van 100% bruto te brengen. Met deze eenmalige storting vervalt de garantie van het Land Aruba om toekomstige financiële tekorten aan te vullen. Als in de toekomst de dekkingsgraad beneden 100% komt, zullen de werkgevers en vakbonden samen tot een oplossing moeten komen. In het uiterste geval kan het bestuur van APFA besluiten de ingegane pensioenen en opgebouwde aanspraken te korten.
Met een bruto dekkingsgraad van 100% voldoet APFA nog niet aan de vereisten van de Centrale Bank Aruba. Daarom is er lange-termijn herstelplan van kracht.

Lees meer over het herstelplan NPR 2014.

 

 

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org