Missie en Ambitie

APFA's missie is het voorzien in en het zorgdragen voor de pensioenen van haar deelnemers.

Onze belangrijkste ambitie is het bijdragen aan het welzijn van de beroepsbevolking op Aruba door het aanbieden van betaalbare financiële zekerheid voor de deelnemers na pensionering. Bovendien streeft APFA ernaar het bewustzijn van de bevolking van Aruba over het belang van een financiële planning vόόr en ná pensionering te vergroten.

Onze ambitie om te indexeren is voorwaardelijk. De pensioenen kunnen alleen worden aangepast aan de stijgende kosten van het levensonderhoud indien de financiële positie van het fonds dit toelaat en zolang dit geen onacceptabele risico's voor het fonds met zich meebrengt. De uitvoering van onze pensioenreglementen vindt plaats volgens de hoogste standaarden voor kwaliteit en zorgvuldigheid, tegen een realistische kostprijs en conform wet- en regelgeving.

APFA gelooft dat zij kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van Aruba. Investeringen moeten echter wel voldoen aan de ambities en beperkingen met betrekking tot spreiding en verwacht nettorendement van APFA. Investeringen moeten sociaal verantwoord zijn en bij voorkeur direct of indirect bijdragen aan het belang van de deelnemers van APFA. In geen geval mogen deze nadelig zijn voor de deelnemers.

Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba
Seroe Blanco 4, Oranjestad, Aruba
T.(297) 525 2732 F.(297) 525 2727
info@apfaruba.org